top of page

GDPR

Podmínky ochrany

osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů se, s účinností od 25. května 2018, ve všech členských státech EU řídí jednotně Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení přináší nové požadavky na zpracování a ochranu Vašich osobních údajů, které nahrazuje či doplňuje body 9 a 10 Obchodních podmínek společnosti DNAX s.r.o., se sídlem Niederleho 540/2, 108 00 Praha 10, IČ: 03738850.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně pro plnění smluvních a zákonných závazků jsou některé údaje nezbytné. Takovým závazkem je například objednávka zboží s požadavkem dodání na Vámi uvedenou adresu. K jejich zpracování se proto nevyžaduje Váš výslovný souhlas, protože je jasné, že pro její vyřízení některé údaje zadat prostě musíte. I tyto osobní údaje zpracováváme samozřejmě též ve shodě s nařízením EU 2016/679.

I přes tuto logickou skutečnost, protože máme špatné zkušenosti s činností úředníků, kteří si mohou nařízení EU 2016/679 vysvětlovat po svém, a před jeho zavedením nebyly odpovědné orgány schopné připravit jasnou metodiku pro podnikatele, Vás žádáme o vyslovení souhlasu, který rozšiřuje naše služby. Ty Vám bez výslovného souhlasu nabídnout nemůžeme (zasílání informací o slevách, novém zboží, atp.)

 

Na email info@dnax.cz tedy, prosím, odešlete tuto zprávu:
Předmět zprávy: Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Tělo zprávy: Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby nutné k plnění smluvních závazků, zakonných povinností a marketingu v rozsahu a za podmínek, které stanovuje nařízení EU2016/679.

 

Souhlas máte možnost kdykoliv bezplatně odvolat odesláním požadavku na e-mail: info@dnax.cz.

 

V případě otázek se na nás prosím obraťte na emailu info@dnax.cz.

 

Na požádání Vám zašleme materiály týkající se GDPR:
Zásady zpracování osobních údajů společností DNAX s.r.o. podle Nařízení EU 2016/679 (GDPR)
Vnitřní předpis – směrnice stanovující základní zásady zpracování osobních údajů
Vnitřní předpis o ochraně osobních údajů společností DNAX s.r.o. – detaily
Audit / Analýza zpracování osobních údajů společností DNAX s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů společností DNAX s.r.o. podle Nařízení EU 2016/679 (GDPR)

"Toto nařízení přináší nové požadavky na zpracování a ochranu Vašich osobních údajů, které nahrazuje či doplňuje body 9 a 10 Obchodních podmínek společnosti DNAX s.r.o., se sídlem Niederleho 540/2, 108 00 Praha 10, IČ: 03738850 (http://www.dnax.cz/vzorove-obchodni-podminky)"

 

Správce

Správcem osobních údajů je společnost DNAX s.r.o., se sídlem Niederleho 540/2, 108 00 Praha 10, IČ: 03738850. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce a kdykoliv se na nás můžete obrátit emailem: info@dnax.cz.

 

Prohlášení správce

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů plníme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Budeme vás podporovat v uplatňování a plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Prohlášení správce

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů plníme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Budeme vás podporovat v uplatňování a plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Zásady a ochrana osobních údajů

Pokud jste naším klientem/zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

 

Co jsou osobní údaje a v jakém rozsahu je zpracováváme 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se vaší osoby, kterou jste nám poskytl/a nebo kterou jsme od vás získali a prostřednictvím které vás lze přímo či nepřímo, samostatně nebo ve spojení s jinou informací identifikovat.

 

Těmito informacemi jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, kontaktní údaje, a pokud to povaha věci vyžaduje, také provozní a lokalizační údaje, jako například IP adresy, telefonní čísla a e-mail. Osobní údaje nám poskytujete například při vyplňování objednávek či registraci. Z poskytnutých informací zpracováváme pouze informace a osobní údaje v nezbytném rozsahu.

 

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně pro plnění smluvních a zákonných závazků jsou některé údaje nezbytné. K jejich zpracování se proto nevyžaduje váš výslovný souhlas. Tímto způsobem zpracováváme údaje především z důvodu plnění závazků vůči vám či zákonem stanoveným podmínkám.

 

Se souhlasem a v rozsahu umožněném právními předpisy ČR při nevyslovení nesouhlasu zpracováváme vaše osobní údaje pro obchodní, zákonem stanovené, účely. V případě, že jste nám udělil/a souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, je tento souhlas udělen ve smyslu ustanovení § 5 zákona o ochraně osobních údajů.

 

Komu mohou být údaje poskytnuty 

Společnost DNAX, s.r.o. vystupuje při zpracování osobních údajů jako správce ve smyslu ustanovení § 4 písm. j) zákona o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsme oprávněni, za splnění zákonných podmínek, sdílet s třetími subjekty, zejména ze zákonem daných důvodů a povinností vyplývajících nám ze smluvních závazků.

 

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

● vzít souhlas kdykoliv zpět zasláním emailu na info@dnax.cz,

● požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

● požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

● vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat,

● požadovat výmaz těchto osobních údajů,

● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kdo zajišťuje státní kontrolu zpracování osobních údajů 

Dozor nad dodržováním povinností v oblasti zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právním řádem ČR, nebo zpracováváme nepřesné osobní údaje, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat nápravu. Nevyhovíme-li vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vaše další případná zvláštní práva upravuje zákon o ochraně osobních údajů.

 

V Praze dne 25.5.2018

Za společnost DNAX s.r.o.

David Martinek, jednatel

Úplné znění Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

bottom of page